Úplná pravidla soutěže

(dále jen „soutěž“)

Pořadatelem soutěže v České republice je společnost RAFAEL HYGIENE, s.r.o. se sídlem Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO 03551211, zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Městského soudu v Praze oddíl C 233431, 

zastoupena jednatelem Rafalem Rybackim (dále jen „Pořadatel“).

I.

Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 13. listopadu 2022 00:00:01 do 20. ledna  2023 23:59:59 včetně, (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“).

II.

Soutěžní výrobky

Soutěž se vztahuje na produkty 

agePURE čistící gel na brýle (dále jen „soutěžní výrobky“). Zakoupené na webu agepure.cz nebo na prodejních stáncích RAFAEL péče o brýle v obchodních centrech Arkády Pankrác a Palladium. Seznam prodejen uvedený na webových stránkách pořadatele agepure.cz

III.

Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže smí být pouze fyzická osoba, která má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „účastník“ či „soutěžící“).

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele, Organizátora, Partneři, zaměstnanci všech spolupracujících společností, osoby jim blízké dle občanského zákoníku a rodinní příslušníci v přímé linii. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností nebo osoba jim blízká, výhra se nepředá a propadne Pořadateli soutěže.

V případě soutěžících mladších 18 let jsou tito soutěžící povinni předložit souhlas zákonného zástupce ve smyslu ust. §32 občanského zákoníku, jak pro účast v soutěži, tak pro případné převzetí výhry. Organizátor je oprávněn kdykoli, zejména v případě pochybností, požadovat doložení tohoto souhlasu v písemné podobě.

IV.

Účast v soutěži

Účastník se zapojí do soutěže tak, že zakoupí čistící gel na brýle agePURE v minimální hodnotě 389 Kč. (dále jen „soutěžní produkt“) a uvede do poznámek v objednávkovým formulářů heslo pro soutěž: CHCI SOUTĚŽIT S DAROU

Nákup na prodejních stáncích RAFAEL péče o brýle v obchodních centrech Arkády Pankrác a Palladium soutěžící stává se osoba, která zakoupí na stánku produkt v minimální výši 389 Kč a projeví zájem o 

Za soutěžícího se považuje osoba, jejíž jméno a příjmení je uvedené v registračním formuláři. Webová registrace je platná pouze po vyplnění následujících údajů do registračního formuláře:

Odesláním objednávky na webu agepure.cz soutěžící prohlašuje, že:

V.

Výhry

Hlavní výhra 2 krát liště na koncert Dary v hodnotě 3980 Kč. 

Další výhra 2 krát liště na koncert Dary v hodnotě 1980 Kč. 

Výherce nemá nárok na jinou výhru od Pořadatele, než získal v soutěži, či na jiné protiplnění, a to ani finanční, odpovídající hodnotě výhry.

VI.

Výběr výherců, oznámení o výhře a předání výhry

Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.

Výherci Hlavní výhry lístky na koncert Dary v hodnotě 3890 Kč jsou stanoveni na základě náhodného losování, tedy automatizovaného náhodného výběru, formou tomboly.

Losování proběhne poprvé 21.01.2023r. ve 13.00. Výherci budou nejpozději následující pracovní den po losování telefonicky informováni o výhře, dále jim bude zaslán e-mail s podrobnými instrukcemi na e-mailovou adresu, kterou uvedli v registračním webovém formuláři. Pokud nebude k zastižení a nebude reagovat do 3 dnů od zaslání informačního e- mailu, bude vylosován nový výherce.

Výhra bude předána po splnění všech podmínek. 

VII.

Ochrana a zpracování osobních údajů

Účastí v Soutěži bere soutěžící na vědomí, že Pořadatel, jakožto správce osobních údajů, je oprávněn jeho osobní údaje v rozsahu údajů uvedených v soutěžní registraci (tj. v rozsahu jméno, příjmení, tel. číslo, e-mail, ) případně dalších údajů sdělených Pořadateli zpracovávat za účelem účasti v Soutěži, tj. zejména za účelem realizace Soutěže, vyhodnocení Soutěže a rozeslání výher, a to na dobu nezbytnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu ze strany veřejnoprávních orgánů. Soutěžící dává souhlas, že v případě výhry může Pořadatel zveřejnit jeho osobní údaje v rozsahu jméno, První písmeno příjmení a město na soutěžních stránkách. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem.

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné. Bez jejich poskytnutí však není možné zajistit účast v Soutěži a předání výhry.

Jako subjekt údajů má soutěžící níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Dále soutěžící odesláním soutěžní registrace vyjadřuje svůj výslovný souhlas s úplnými pravidly Soutěže.

Účastník má právo svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů pro marketingové účely kdykoli odvolat, a to mailem na adresu info@agepure.cz. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli.

Jako subjekt údajů má osoba poskytující souhlas níže uvedená práva, která pro něj vyplývají z právních předpisů, a která může kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů soutěžícího bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami soutěžícího, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se se stížností na dozorový úřad, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

VIII.

Ostatní ujednání

Pořadatel neodpovídá za vzniklé případě škody. 

IX.

Kontakty

Případné informace získá každý soutěžící na e-mailové adrese info@agepure.cz. Na e-mailové dotazy bude odpovídáno v pracovní dny, vždy max. do 2. pracovního dne od jejich doručení.

O soutěži informují v místech prodeje propagační materiály, webové stránky a FB agePURE nebo RAFAEL.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce www.agepure.cz.

V Praze dne 12.12.2022